Chức năng nhiệm vụ

Bộ môn Lý luận Chính trị có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên toàn trường; tổ chức, quản lý và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo nội dung, chương trình của Bộ GD – ĐT; tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác các hoạt động giáo dục theo kế hoạch chung của Nhà trường; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bài giảng, đổi mới phương pháp dạy – học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.