Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số: 95/QĐ – ĐHBL ngày 12/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu (trước đây có tên là Tổ Mác – Lênin). Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn hiện nay là 07 người.

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Email
1 Trần Tấn Đạt Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Triết học trandat0101@yahoo.com
2 Võ Mỹ Hạnh Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục học vomyhanh74@gmail.com
3 Trần Tam Phương Giảng viên Thạc sĩ Triết học ttphuongblu@gmail.com
4 Diệp Kiều Trang Giảng viên Thạc sĩ CNXHKH diepkieutrang77@gmail.com
5 Sơn Thanh Thoảng Giảng viên Thạc sĩ KTCT Mác – Lênin sonthoang85@gmail.com
6 Nguyễn Hà Minh Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng Đảng nhminh0311@gmail.com
7
Trương Thị Kiều
Giảng viên
Thạc sĩ Lịch sử Đảng
ttkieullct20590@gmail.com