Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số: 95/QĐ – ĐHBL ngày 12/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu (trước đây có tên là Tổ Mác – Lênin). Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn hiện nay là 05 người.

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Email
1 Diệp Kiều Trang Phụ trách Bộ môn Thạc sĩ Triết học diepkieutrang@blu.edu.vn
2 Trần Tam Phương Giảng viên Thạc sĩ Triết học ttphuong@blu.edu.vn
3 Sơn Thanh Thoảng Giảng viên Thạc sĩ KTCT Mác – Lênin sonthoang@blu.edu.vn
4 Trương Thị Kiều
Giảng viên
Thạc sĩ Lịch sử Đảng
ttkieu@blu.edu.vn
5 Đỗ Chí Tâm Trợ giảng Cử nhân Triết học dctam@blu.edu.vn